nội dung viết ở đây
bỏ đường dẫn sao vào tên miền
/wp-admin/post.php?post=92&action=edit

https://test.com/wp-admin/post.php?post=92&action=edit